Mistrzostwa Polski Instruktaż

Największe w Polsce

centrum hydro - odrzutowe!

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  WWW.FLY-BOARD.PL
 

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia Serwisu „fly-board.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu. Regulamin korzystania z serwisu „fly-board.pl” i usług świadczonych przez HYDRO SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością ul. Piaskowa 3/3 61-753 Poznań, KRS 0000419167 NIP 7792405494. HYDRO SPORT nieodpłatnie udostępnia treść Regulaminu na stronie głównej strony internetowej fly-board.pl w zakładce pod nazwą „Regulamin”. Udostępniona tam treść Regulaminu możliwa jest do pobrania przez każdego jako plik PDF, co pozwala Klientowi na jego przechowywanie i odtwarzanie jego treści.

Konsument może kontaktować się z Pośredniczącym pisemnie na adres  ul. Piaskowa 3/3 61-753 Poznań , w drodze korespondencji  elektronicznej na adres voucher@fly-board.pl, a także telefonicznie pod nr tel. 504 218 207 .

.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,
 3. ustawy z z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
 4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, warunki usług oferowanych przez Pośredniczącego, warunki zamawiania Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz dokonania rezerwacji terminów realizacji tych Usług, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Pośredniczący udostępnia Serwis w celu umożliwienia Klientom zamówienia Vouchera i rezerwacji terminów na realizację Vouchera. Zamówienia Vouchera i rezerwacji wolnego terminy jego realizacji dokonuje się poprzez Serwis dostępny na stronie internetowej www.fly-board.pl. Korzystanie z tej usługi możliwe jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Skorzystanie z usług świadczonych w Serwisie nie wymaga rejestracji Klienta oraz jest bezpłatne. Pośredniczący nie świadczy usług typu flyboard oraz usług rozrywkowych lub rekreacyjnych(Usług), a jedynie pośredniczy w ich zawieraniu pomiędzy Klientami, a Usługodawcą. Pośredniczący świadczy natomiast usługi polegające na zamówieniu Vouchera i rezerwacji terminów jego realizacji.
 3. Zamówienie Vouchera i rezerwacja terminu jego realizacji odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Klientem, a Pośredniczącym.
 4. Każdy Klient dokonujący Rezerwacji obowiązany jest zapoznać się uprzednio z treścią Regulaminu.
 5. Pośredniczący przyjmuje, że każdy Klient, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy zmówienia (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego Vouchera) ponosi Klient.
 6. Pośredniczący przyjmuje, że każdy Klient upewnił się, w przypadku Vouchera, z którego skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku Klienta, że mogą oni skorzystać z wybranego Vouchera. Obowiązek upewnienia się, że Klient je spełnia spoczywa na Kliencie.
 7. Postanowienia pkt. 6 mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, kiedy Klient nie upewnił się, czy  może z uwagi na wymogi administracyjne zrealizować Voucher, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym. W szczególności Pośredniczący nie odpowiada za to czy Klient dysponuje aktualnym paszportem i czy uzyska dokumenty (takie jak np. wiza), uprawniające go do wjazdu na terytorium państwa obcego.


II. Definicje

 1. Pośredniczący – firma HYDRO SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością ul. Piaskowa 3/3 61-753 Poznań, KRS 0000419167 NIP 7792405494 zajmująca się świadczeniem usług pośrednictwa w zawieraniu umów pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, a także zajmująca się organizacją systemu zamówień na usługi typu flyboard lub inne usługi rozrywkowe lub rekreacyjne oraz rezerwacją terminów realizacji tej Usługi przez Klientów. 
 2. Usługodawca – podmiot świadczący Usługę na rzecz Klienta, wskazany przez Pośredniczącego w Voucherze.
 3. Usługa – usługa typu flyboard lub inne usługi rozrywkowe lub rekreacyjne świadczone przez Usługodawcę.
 4. Klient – osoba fizyczna, która dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową, zamawia u Pośredniczącego Voucher. Klientem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kontrahent będący przedsiębiorcą może zawrzeć z Pośredniczącym umowę o wykonanie usług związanych z zamówieniem Vouchera i rezerwacją jego realizacji jedynie w formie indywidualnych negocjacji na podstawie odrębnej umowy.
 5. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela  do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w zakresie wynikającym z Vouchera,
 6. Okres Ważności Vouchera - okres, w którym Voucher musi zostać zarezerwowany na stronie fly-board.pl lub mailowo pod adresem mail i zrealizowany. Po upływie tego okresu realizacja Vouchera nie jest możliwa. Każdy voucher jest ważny 12 miesiące, data do kiedy należy wykorzystać Voucher jest wskazana na nim. 
 7. Termin Rezerwacji – ze względu na sezonowy charakter działalności fly-board.pl , klient może zrealizować swój Vouchera w terminach dostępnych na stronie www.fly-board.pl
 8. Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem ww.fly-board.pl, na której Klient ma możliwość zamówienia Vouchera oraz rezerwacji terminu jego realizacji.
 9. Kod Vouchera – indywidualny numer umowy udzielony Klientowi w trakcie procedury zawierania umowy, który może zawierać cyfry i litery, który identyfikuje zamówienie konkretnego Vouchera,
 10. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III. Warunki techniczne Zamówienia i Rezerwacji

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Pośredniczącego świadczonych poprzez Serwis jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług:
 1. podłączenie do Internetu;
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
 3. minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta:  procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;  512 MB pamięci operacyjnej RAM;  około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;  karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli;  dostęp do internetu;
 4. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Pośredniczący nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury zamówienia i rezerwacji.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Klienta.

 

IV. Warunki dokonywania zamówienia i rezerwacji

 1. Umożliwienie dokonania zamówienia i rezerwacji poprzez Serwis stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  
 2. Zamówienia od Klientów w Serwisie są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zmówienia, w którym Klient zobowiązany jest wskazać rodzaj Vouchera oraz podać następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. nr telefonu kontaktowego.
 1. Dane podane przez Klienta muszą być zgodne z rzeczywistością. Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych.
 2. Po wysłaniu zamówienia za pośrednictwem Serwisu poprzez przycisk ,,Zamawiam” na adres Klienta zostanie wysłany Voucher. Aby zrealizować Voucher Klient powinien wybrać termin rezerwacji oraz dokonać płatności na rzecz Usługodawcy w kwocie wskazanej na Voucherze bezpośrednio przed realizacją Vouchera.
 3. Klient może zrealizować Voucher w Okresie Ważności Vouchera. Po upływie Okresu Ważności Vouchera, Voucher nie podlega realizacji.
 4. Do Vouchera przypisany jest unikatowy Kod Vouchera.
 5. Klient w trakcie dokonywania rezerwacji terminu realizacji Vouchera może wybrać jedynie wolne terminy w Dni Robocze, w których Usługodawca świadczy Usługi, zgodnie z oznaczeniem terminów w Serwisie przez Pośredniczącego. Pośredniczący zastrzega możliwość występowania przerw w funkcjonowaniu Serwisu ze względu na konserwacje, ulepszenia i zmiany wprowadzane w Serwisie, o czym Pośredniczący z wyprzedzeniem poinformuje poprzez stronę internetową, na której umieszczony został Serwis.
 6. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji Rezerwacji oraz umowy. Użycie przycisku Zamawiam jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Pośredniczącym.
 7. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia (przycisk „Zamawiam”) Klient zakończy korzystanie usługi i opuści Serwis, nie nastąpi świadczenie usług przez Pośredniczącego, a Voucher nie zostanie wysłany na adres mail Klienta.

 

V. Warunki odwołania Rezerwacji i odstąpienia od umowy

 1. Pośredniczący zastrzega, że w przypadku gdyby w terminie rezerwacji oznaczonym przez Klienta realizacja Vouchera nie była możliwa, poinformuje on Klienta o tym fakcie w drodze korespondencji mail lub telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem. Klient może w takim przypadku:
 1. zmienić termin rezerwacji zgodnie z ustaleniami dokonanym w drodze porozumienia z Pośredniczącym lub Usługodawcą;
 2. anulować rezerwację;
 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, Klient proszony jest o poinformowanie Pośredniczącego o tym fakcie telefonicznie lub na adres mail: mail@fly-board.pl najpóźniej pięć dni przed umówionym terminem realizacji Vouchera.
 2. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia w którym zamówił Voucher. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Pośredniczącego lub na adres email: voucher@fly-board.pl .
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy doręczone Usługodawcy ma ten skutek, jak gdyby umowa nigdy nie została zawarta, tj. następuje w ten sposób rezygnacja Vouchera oraz z terminu jego realizacji. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest związane z ponoszeniem przez Klienta jakichkolwiek kosztów, ani płatności, za wyjątkiem kosztów doręczenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu (w przypadku pisemnego oświadczenia na adres siedziby Pośredniczącego).

 

 

 

VI. Reklamacje

 1. W ramach prowadzenia Serwisu Pośredniczący zobowiązuje się do należytego świadczenia usług, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. W przypadku, gdy usługa świadczona przez Pośredniczącego nie funkcjonuje lub funkcjonuje nienależycie Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. W reklamacji Klient powinien podać następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres - w przypadku reklamacji pisemnej,
 3. opis problemu,
 4. określenie roszczenia.
 1. W przypadku braku któregokolwiek z elementów wskazanych w powyższym punkcie, Pośredniczący wezwie Klienta do uzupełniania braków w terminie 7 Dni roboczych, chyba że Klient nie wskazał adresu przy reklamacji pisemnej. W przypadku nie uzupełnia braków w wyznaczonym terminie lub nie wskazania adresu (w przypadku reklamacji pisemnej), reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, chyba że z treści reklamacji wynika, iż może ona zostać rozpatrzona także w przypadku występowania braków.
 2. Klient może składać reklamacje pisemnie na adres siedziby Pośredniczącego lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres mail voucher@fly-board.pl
 3. Pośredniczący niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Pośredniczący niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Przez dokonanie Rezerwacji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy, tj. dokonania zamówienia i rezerwacji za pośrednictwem Serwisu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia dokonanie zamówienia i rezerwacji przez Pośredniczącego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich  usunięcia. 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jak również w przypadku dochodzenia roszczeń związanych ze szkodą na osobie lub mieniu w związku z wykonaniem Usługi odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
 2. Pośredniczący ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Pośredniczącego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.serwis-mosina.pl. Rezerwacje dokonane przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu dokonania Rezerwacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014 r.

 

Pobierz regulamin w wersji PDF