Regulamin

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „fly-board.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu „fly-board.pl” i usług świadczonych przez Hydro Sport sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piaskowa 3/3. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
– ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,
– ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny
2. fly-board.pl przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego Vouchera) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.
2.1) fly-board.pl przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, w przypadku Vouchera, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, że ten ostatni może skorzystać z wybranego Vouchera. Obowiązek upewnienia się, że OBDAROWANY je spełnia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację Vouchera to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do fly-board.pl.
2.2) Postanowienia pkt. 2.1. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, kiedy KLIENT nie upewnił się, czy OBDAROWANY może z uwagi na wymogi administracyjne zrealizować Voucher, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności fly-board.pl nie odpowiada za to czy OBDAROWANY dysponuje aktualnym paszportem i czy uzyska dokumenty (takie jak np. wiza), uprawniające go do wjazdu na terytorium państwa obcego.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
– fly-board.pl – marka zajmująca się świadczeniem usług polegających na wynajmie sprzętu z napędem hydro – odrzutowym, której właścicielem jest Hydro Sport sp. z o.o. 
– KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w fly-board.pl – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, Voucher,
– VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do skorzystania z usług fly-board.pl ,
– OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – okres czasu, w którym Voucher musi zostać zarezerwowany na stronie fly-board.pl lub mailowo pod adresem mail@fly-board.pl oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu realizacja Vouchera nie jest możliwa. Każdy voucher jest ważny 24 miesiące, data do kiedy należy wykorzystać voucher jest wskazana na nim.
– TERMIN REZERWACJI – ze względu na sezonowy charakter działalności fly-board.pl , klient może zrealizować swój Vouchera w terminach dostępnych na stronie www.fly-board.pl

– OBDAROWANY– osoba, która po dokonaniu rezerwacji, wypełnieniu i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do skorzystania z usług Wykonawcy, określonego w tym dokumencie,
– WYKONAWCA – Hydro Sport sp. z o.o., ul. Piaskowa 3/3 61-753 Poznań
– REALIZACJA Vouchera– wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi na rzecz OBDAROWANEGO,
– SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY – zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu fly-board.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu – procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,
– KOD VOUCHERA – może zawierać cyfry i litery, który identyfikuje zamówienie konkretnego Vouchera,
– OPIS Vouchera– jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY. Z tym, że fly-board.pl zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www. fly-board.pl.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji.
– DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca działając w imieniu własnym i na własny rachunek świadczy usługi polegające na wynajmie, sprzedaży  sprzętu, prowadzeniu kursów hydro-odrzutowych zgodne z ofertą na stronie fly-board.pl lub przekazuję klienta podwykonawcy , który świadczy usługi na zbliżonym poziomie.
2. Zamówienie Vouchera następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
a. wybranie Vouchera, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „kup Voucher”,
b. klikniecie przycisku „następny krok”,
c. zaakceptowanie wybranych Voucherów i podanie swoich niezbędnych danych lub danych obdarowanego,
d. wybranie sposobu dokonania przedpłaty za Voucher, jak również sposobu w jaki zostanie KLIENTOWI dostarczony VOUCHER,
e. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
2.1) Możliwe jest również dokonanie zamówienia Vouchera przez telefon, w takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia..
3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik zaznacza widoczne na ekranie pole obok napisu „akceptuję regulamin”, co oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł z fly-board.pl umowę.
3.1 W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia Vouchera przez telefon za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść
4.1) Warunkiem otrzymania koperty, o której mowa w pkt. 2 d) jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.fly-board.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu do Voucherów nie zawiera podatku VAT.
4.2) W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.
4.3) W żadnym wypadku ani VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do skorzystania z usługi zgodnie z ofertą fly-board.pl z zastrzeżeniem punktu IV – 1.

4.4) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:
– poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy fly-board.pl
– z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich dostępnych na stronie fly-board.pl tj. Tpay.
5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek fly-board.pl w BNP Paribas o nr: 54 1750 0012 0000 0000 3503 3106, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis Tpay.

6. VOUCHER dla OBDAROWANEGO, jest dostarczana do KLIENTA wg jego wyboru w następujący sposób:
a. za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty , powiększonej o koszt przesyłki, na rachunku fly-board.pl., ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co fly-board.pl nie ponosi odpowiedzialności,
b. Za pośrednictwem środków skrzynki mailowej. Bezpłatny Voucher jest generowany w pliku PDF i wysyłany na adres mailowy wskazany przez klienta.
6.1) W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego Vouchera na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty za przesyłkę.
7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany VOUCHER w okresie ważności VOUCHERA.
Okres ważności VOUCHERA wynosi 24 miesiące.
W celu realizacji Vouchera, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi się skontaktować z wykonawcą przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów realizacji jak: miejsce i czas realizacji Vouchera, dane WYKONAWCY i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. Rezerwacje po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc.
7.1) W celu zmiany terminu realizacji Vouchera na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się z wykonawcą odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.
7.2) Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja Vouchera nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować realizacji Vouchera w konkretnym dniu.
7.3) Niezrealizowanie Vouchera w okresie ważności VOUCHERA, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI Vouchera przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, a termin realizacji (ważności VOUCHERA jeszcze nie minął) i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA.
W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera istnieje możliwość wydania jego duplikatu jedynie w wersji elektronicznej (np. eVoucher).
9. Warunkiem realizacji Vouchera, po ustaleniu stosownych szczegółów z wykonawcą, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO wypełnionego VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji Vouchera.
10.1) OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. Realizacja jest możliwa jeżeli obdarowany jest trzeźwy, pełnoletni lubi posiada zgodę opiekuna prawnego. WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji.

10.2) WYKONAWCA może odmówić realizacji Vouchera, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
10.3) Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji.
10.4) Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji Vouchera lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Vouchera, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
10.5) WYKONAWCA może odmówić realizacji Vouchera, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji Vouchera bezpośrednio z Wykonawcą. W takiej sytuacji wykonawca nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWNY w związku z realizacją Vouchera, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
10.6) Postanowienia 10.5 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania Vouchera doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
10.7) W sytuacjach opisanych w 10.5 i 10.6 oraz w sytuacji kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji Voucherów, Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z Wykonawcą nowy termin realizacji Vouchera.
11. W przypadku OBDAROWANYCH niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji Vouchera wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany Voucher. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji Vouchera.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w ciągu 10 dni od otrzymania VOUCHERA, jeżeli Voucher nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji Vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym wykonawcę pisemnie na adres spółki lub na adres mail@fly-board.pl i pod warunkiem zwrotu VOUCHERA.
2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Vouchera lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, o ile doszło ono do wykonawcy przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.
4. Przepisy dotyczące reklamacji czy zwrotu dotyczą tylko Voucherów wystawionych przez Wykonawcę.

V. PRAWO WYKONAWCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja Vouchera okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Wykonawcę ofertę alternatywną.
2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji Vouchera, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od wykonawcy,
takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Wykonawca.
2.1) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe CGB Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych CGB Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Vouchera.
2.2) Wykorzystanie przez CGB Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.
2.3) KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Wykonawcy swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji Vouchera, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza Wykonawcy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji Vouchera lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.
2. Wykonawca niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
3. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERU wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji Voucher traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
4. Wykonawca zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
5. Oferta znajdująca się na stronie internetowej www.fly-board.pl, jest możliwie dokładnie opisana, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Wykonawca zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją Vouchera Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne dla siedziby Wykonawcy.
7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

HYDRO SPORT SP. Z O.O.

NIP 779 240 54 94
ul. Piaskowa 3/3
61-753 Poznań