Warunki rezerwacji

Uczestnik oświadcza, iż bierze udział w skoku/locie na flyboardzie, hoverboardzie, jetpacku, flyride, torze skimboardowym i blobie (dalej zwanych atrakcjami) organizowanych przez firmę Hydro Sport sp. z o.o. dalej zwaną fly-board.pl 

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy ryzyka oraz ewentualnych niebezpieczeństw i konsekwencji wypadków, które mogą być skutkiem udziału w atrakcjach. 

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z zaleceniami bezpieczeństwa (w szczególności Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany przez organizatora o konieczności posiadania kasku ochronnego i zaleceniu posiadania innych ochraniaczy i zasad poruszania się na torze. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń instruktora. 

1) Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na branie udziału w atrakcji i nie ma przeciwskazań lekarskich. Jest trzeźwy i nie znajduje się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. Oznacza to brak zawartości alkoholu lub środków odurzających we krwi. 

2) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i materiale filmowym do celów komercyjnych. 

3) W przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni, wymagane jest oświadczenie co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. 

4) Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z instruktarzem na stronie https://fly-board.pl/instruktaz szkolenie teoretyczne i je zrozumiał zgodnie z regulaminem strony fly-board.pl . 

5) Uczestnik oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez siebie szkody.