Warunki zakupu vouchera

1. Sprzedający: Hydro Sport sp. z o.o.  NIP 779 240 54 94
    ul. Piaskowa 3/3 61-753 Poznań.
2.Voucher
2.1. Rodzaj
2.1.1. Imienny – dodatkowo umożliwia dopisanie danych obdarowanego i dedykacji
2.1.2. Na okaziciela
2.2. Opis – Każdy Voucher dzielony jest na 15 minutowe bilety. Kupujący wybierając jeden z trzech dostępnych Voucherów
może otrzymać 1, 2 lub 4 bilety. Każdy umożliwia dokonanie jednorazowej rezerwacji na lot  w dowolnym terminie dostępnym
na stronie https://fly-board.pl/rezerwacja.
2.3. Bilety mają ważność 24 miesące i data ważności jest na nich napisana.
2.4. Cennik
2.4.1. Vouchery dzielimy ze względu na czas spędzony na lataniu i tak:
2.4.1.1. 15 minut – 269 brutto zł 
2.4.1.2. 30 minut – 459 brutto zł
2.4.1.3. 60 minut – 799 brutto zł
2.4.1.4. 75 minut – 999 brutto zł
2.4.1.5. 150 minut – 1999 brutto zł

Bilety można wykorzystać pod rząd lub w różnych terminach.

3. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem platformy bezpiecznych transakcji Tpay. Cena zawiera wszystkie koszty w tym
prowizję transakcyjną Tpay wynoszącą 1,5% . W przypadku rezygnacji z zakupu Vouchera, Kupujący otrzyma kwotę zakupu
pomniejszoną o w/w prowizję.
4. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą lub składać reklamację na zakupiony towar telefonicznie pod
numerem: 504 218 207 oraz elektronicznie adres email: voucher@fly-board.pl.
5. Po prawidłowo przeprowadzonej transakcji na stronie https://fly-board.pl/produkt/vouchery-flyboard/ , Kupujący natychmiast otrzyma Voucher w
formie elektronicznej na adres mailowy zgodny z zamówieniem. Mail zostanie wysłany z adresu voucher@fly-board.pl.
6. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od
umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Kupującego.
7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę, poprzez pisemne odstąpienie od
Umowy wysłane na adres siedziby Sprzedawcy, lub w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail: mail@fly-board.pl o
swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia
od Umowy. Zwrotu płatności dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie
żadnych opłat w związku z tym zwrotem z wyjątkiem prowizji transakcyjnej zgodnie z punktem 2.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest odesłać Voucher na adres e–mail mail@fly-
board.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Voucher przed upływem terminu 14 dni.
11. Kupujący nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zwrotu.
12. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Sprzedawcą może zostać rozstrzygnięty także w drodze polubownych
negocjacji lub mediacji. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu Kupujący będzie mógł skierować
sprawę do Sądu powszechnego.
Kupujący oświadcza, iż Sprzedawca przed złożeniem Zamówienia doręczył mu i pozwolił się zapoznać z treścią Regulaminu
świadczenia usług Sprzedawcy, w szczególności poinformował go o zasadach wymaganych do zawarcia Umowy,  zasadach
stosowanej u Sprzedawcy procedury reklamacyjnej, zasadach odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu
nienależytego wykonania Umowy.