Water Show Gdańsk

6 edycja Water Show za nami. Tym razem po raz drugi z rzędu Gdańsk stał się wodną stolicą Polski.

 

3️⃣ minuty to za krótko by pokazać Water Show Gdańsk. Niechętnie😏podporządkowaliśmy się pod ten standard 🆗 publikacji. W opisie tego filmu skupię się na tym czego na nim nie widać, a bez czego ta impreza po raz drugi, efektowniejszy nie odbyłaby się.. 


Otóż moi drodzy pracujemy nad tym projektem z Grzegorzem i Krzysiekem od 5 lat. Z roku na rok podnosimy poprzeczkę. Za cel nadrzędny postawiliśmy sobie zaprosić najlepszych sportowców w prezentowanych dyscyplinach i wprowadzić skoki High Diverów z platformy na 4 piętrze Żurawia Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 🏗, symbolu Gdańska do programu… 
To, a nawet więcej jak widzicieliście udało się. 👏

Od listopada 2018 konsekwentnie kruszyliśmy ściany, przeskakiwaliśmy przeszkody przekuwając surrealistyczne marzenia😱 w konkretne cele. 
Oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie wielu życzliwych osób. 
W pierwszej kolejności chciałbym podziękować👏 Urzędowi Miasta, a w szczególnośći Panu Prezydentowi d/s sportu Andrzej Trojanowski i jego zastępcy Marcinowi Sylwańczykowi. To oni uwierzyli w Water Show w Gdańsku i może nie wygospodarowali dla nas 2,5 mln złotych jak co niektórzy anonimowi 🤣 eksperci piszą, ale 8 razy mniej i też wystarczyło! 
Jak już dostaliśmy zielone światło to mogliśmy zająć się przygotowaniami. Na tym etapie nieoceniony wkład mają pracownicy Gdański Ośrodek Sportu
Życzliwa i pracowita ekipa z Panem dyrektorem Leszek Paszkowski na czele pomogła nam w taki wielu kwestiach, że to temat na osobny post… Wielkie dzięki 👏 Marek LenardAnita Żebrowska oraz wielu wielu innych.
Dziękujemy pracownikom NMM Gdańsk za powierzone zaufanie. Dyrektorzy dochowali nadzwyczajnej troski o udostępnione nam zabytki i nauczyli nas ogromnego szacunku do architektury Gdańska.  
Firmie Zakład Usług Inżynierskich Apeks Sp.z o.o. za przeprowadzenie badań wytrzymałości Żurawia, to dzięki Państwa ekspertyzie mieliśmy pewność, że nie zaszkodzimy Żurawiowi. 
Za sprawną i merytoryczną komunikację odpowiadał radca prawny Tomasz Babiński. Dziękujemy Ci za to!😎
Dziękujemy Panu  Dominik Parzyszek – Radny Gdańsk Śródmieście za znalezienie dofinansowania na produkcję wakeboardingu w trakcie WSG.
Ekipie Dzika Plaża za przeprowadznie rywalizacji na wake’u🏄‍♂️.
Nieoceniona jest też gościnność❤️ Hotel Gdańsk Boutique. Zawodnicy z całego świata docenili oferowaną przez Was wygodę zaledwie kilka kroków od miejsca imprezy. 
Agencja Projekt PR z frontwomenką Martą Szadowiak wywiązali się z trudnej misji budowania relacji z mediami i kreowania strategi PR wydarzenia.
Kolejną nieocenioną kobietą i jest Joanna Wilanośka autorka grafik, projektów brandingu Water Show. 
Pracownicy firmy GISO m.in. Wojciech BoguckiMateusz Obielak i wielu innych zapewnili koncertową realizację imprezy. 
Ekipie Latające papcie za perfekcyjne przeprowadzenie Flycup ze specjalnym wyróżnieniem zasług Gucio Jacek SikorskiPrzemysław Piotrowiak,  Mateusz Brzóska.
Jury sędziowskiemu Simon DesiraJoanne Desira 🚀za zadbanie o najwyższy poziom lotów i sprawiedliwą ocenę. 
Sport-Pasja Serwis Motorowodny🚤 za wspracie techniczne, zabezpieczenie akwenu.
Dla wielu widzów świetną atrakcją były zawody spalinowych desek surfingowych- za ich organizację odpowiadała zgrana ekipa MOTOSURF.pl, zawodnicy m.in.  Kamil Jarosz i Aneta Šacherová.
Udział najlepszych skoczków High Divingu zapewniła firma Mad Hoppers.
Wreszcie lokalne akcenty plejada akrobatów z Movement Arenaanimująca skoki z bloba i na śmierć.
Smocza rywalizacja w takim upale to nie lada wyczyn, wyrazy uznania wysyłam do teamu MRKS Gdańsk Kajakarstwo i Smocze łodzieSmocze Łodzie – KS Przygoda GdańskSmocza Aura
Wsparcie💰sponsorów m.in DIVERSE i Wyjątkowy Prezent odczuli w kieszeniach zawodnicy. 

Wszystkim Wam niezmiernie dziękuję, to wy wraz z ponad setką zawodników widdocznych na filmie pokazaliście że Gdańsk jest mocno zorientiowany na wodę. 

Do zobaczenia na kolejnej edycji za rok, i życzę udanych wakacji,
Kajetan Sikorski.

3️⃣ minutes is too short to show Water Show Gdansk (Gdansk, Poland). We were reluctant to comply with this standard at  🆗 publication. In the description of this film I will focus on what you can’t see on it, and without what this event for the second time, more impressive wouldn’t take place… 
Well, my dears, we have been working on this project with Grzegorz and @Krzysiek for 5 years. Every year we raise the bar. Our main goal is to invite the best athletes in the presented disciplines and introduce High Diver jumps from the platform on the 4th floor of the Crane of the National Maritime Museum in Gdańsk 🏗, a symbol of Gdańsk to the programme…. 
This, and even more as you can see, has been successful. 👏

Since November 2018, we have been consistently crushing walls, jumping over obstacles and turning surrealistic dreams 😱 into concrete goals. 
Of course, this would not have been possible without the support of many kind people. 
First of all, I would like to go to thank 👏 City Hall, and especially to Mr. Andrzej Trojanowski, the President of Sports, and his deputy Marcin Sylwańczyk. They believed in the Water Show in Gdańsk and maybe they didn’t find 2.5 million zlotys for us like some anonymous experts at 🤣write, but 8 times less and it was enough! 
Once we got the green light, we could take care of the preparations. At this stage, the employees of the Gdańsk Sports Centre have an invaluable contribution to make.
A friendly and hard-working team led by director Leszek Paszkowski helped us in so many issues that it was a topic for a separate fast… Many thanks to 👏 Marek Lenard, Anita Żebrowska and many others.
We would like to thank the employees of NMM Gdańsk for their trust. The directors maintained extraordinary care for the monuments made available to us and taught us great respect for the architecture of Gdańsk.  
To Zakład Usług Inżynierskich Apeks Sp. z o.o. for carrying out strength tests of the Crane, it was thanks to your expertise that we were sure that we would not harm the Crane. 
Tomasz Babiński, attorney at law, was responsible for efficient and substantive communication. Thank you for that! 😎
Thank you Mr. Dominik Parzyszek – Councillor of Gdańsk Śródmieście for finding funding for the production of wakeboarding during the WSG.
Wild Beach Team for conducting the competition on wake’u🏄♂♂.
The hospitality of ❤️ Hotel Gdańsk Boutique is also invaluable. Competitors from all over the world appreciated the convenience offered by you just a few steps from the venue. 
Projekt PR Agency with Marta Szadowiak as its frontwomen fulfilled the difficult mission of building media relations and creating PR strategies for the event.
Another invaluable woman is Joanna Wilanośka, the author of graphics and Water Show branding projects. 
GISO employees, among others Wojciech Bogucki, Mateusz Obielak and many others, ensured the concert realization of the event. 
Flying Papacy team for perfect Flycup performance with special distinction of merits Gucio Jacek Sikorski, Przemysław Piotrowiak, Mateusz Brzóska.
The jury of Judge Simon Desira, Joanne Desira 🚀za will take care of the highest level of flights and fair evaluation. 
Sport-Pasja Serwis Motorowodny🚤 for technical support, protection of the reservoir.
For many spectators, a great attraction was the competition of diesel surfboards – their organization was the responsibility of a well-matched team MOTOSURF.pl, competitors such as Kamil Jarosz and Aneta Šacherová.
The participation of the best High Divingu jumpers was provided by Mad Hoppers.
Finally, the local accents of a pleiad of acrobats from Movement Arena animating jumps with a blob and to death.
Dragon rivalry in such heat is quite a feat, I send tribute to the team MRKS Gdańsk Canoeing and Dragon Boats, Dragon Boats – KS Przygoda Gdańsk, Dragon Aura. 
The support of 💰 sponsors such as DIVERSE and Unique Gift were felt in the pockets of the competitors. 

I would like to thank all of you very much, it was you and more than a hundred competitors seen on the film who showed that Gdańsk is strongly oriented towards water. 

See you at the next edition next year, and I wish you a good holiday,
Kajetan Sikorski.